Dyslexie onderzoek

Dyslexie Screening Test

De Dyslexie Screening Test (DST-NL) is ontwikkeld om de grootte van het risico op dyslexie bij kinderen te bepalen.

Voor kinderen vanaf 6 jaar tot 16, 5 jaar

Dyslexie onderzoek

Volgens de Stichting Dyslexie Nederland (2008) is dyslexie een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau. De classificatie van dyslexie vindt plaats aan de hand van een tweetal criteria:

Criterium 1: Het vaardigheidsniveau van lezen op woordniveau en/of spelling ligt significant onder hetgeen van het individu, gegeven diens leeftijd en omstandigheden, gevraagd wordt (criterium van achterstand).

Criterium 2: Het probleem in het aanleren en toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau blijft bestaan ook wanneer voorzien wordt in adequate remediërende instructie en oefening (criterium didactische resistentie).

U kunt bij Chinski direct terecht voor dyslexieonderzoek (zowel ernstig enkelvoudig als ten behoeve van het onderwijs). Chinski gaat uit van de criteria zoals deze zijn beschreven in het protocol dyslexie. In de intake zal besproken worden of uw zoon/dochter voldoet aan de eisen om in aanmerking te komen voor een dyslexie onderzoek.

Een dyslexie onderzoek wordt (afhankelijk van de aanwezigheid van een geldige intelligentiebepaling) afgenomen in 1 of 2 dagdelen en bestaat uit een intake, afname onderzoek, verslag inclusief handelingsgerichte adviezen en een adviesgesprek met de ouders. Eventueel kan er voor worden gekozen om de onderzoeksresultaten op school door Chinski toe te laten lichten opdat er een gericht plan van aanpak gemaakt kan worden. Een eventuele dyslexiebehandeling* kan ook plaatsvinden bij Chinski.

Indien er een diagnose dyslexie gesteld kan worden krijgt uw zoon/dochter ook een dyslexieverklaring.